FAQ

 • Proces prenosu poznatkov do praxe zahŕňajúci zabezpečenie priemyselno-právnej ochrany predmetov priemyselných práv a ich komercializáciu.
 • Je to finančné, prípadne iné zhodnotenie priemyselného vlastníctva (v tomto prípade organizácie SAV), napr. prostredníctvom poskytovania licencií a pod.
 • Výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré sú nové a priemyselne využiteľné. Ide o vynálezy, technické riešenia chránené úžitkovým vzorom, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, zlepšovacie návrhy a potenciálne ochranné známky.
 • Technické riešenie z ktorejkoľvek oblasti techniky, ktoré je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.
 • Ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území.
 • Skutočné použitie, používanie alebo poskytnutie práva na využívanie predmetu priemyselného práva iným osobám prostredníctvom licenčnej alebo inej zmluvy.
 • Prostredníctvom zápisu a udržiavania patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok a topografií polovodičových výrobkov do registrov príslušných úradov duševného vlastníctva.
 • Pre územie SR - webregistre - databáza spravovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR.
  Medzinárodná – Espacenet - databáza prevádzkovaná Európskym patentovým úradom
  Medzinárodná – Patentscope - databáza prevádzkovaná Svetovou organizáciou duševného vlastníctva s medzinárodnými prihláškami podanými podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) a s údajmi o patentových dokumentoch rôznych krajín.
  Pre územie ČR – Rešeršní databáze – databáza spravovaná Úřadom průmyslového vlastnictví ČR.
 • Pre územie SR - Webregistre - databáza Ochranných známok a Dizajnov spravovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR.
  TMview - databáza prevádzkovaná Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
  Global Brand Database - databáza prevádzkovaná Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.
  DESIGNview - databáza prevádzkovaná Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
 • Najskôr vyplňte Opis predmetu priemyselného vlastníctva. Ďalej v sekcií Pre vedcov vyplňte Oznámenie o vzniku predmetu priemyselných práv. Oba dokumenty vytlačte a podpíšte. Následne ich doručte osobne/poštou cez podateľňu Úradu SAV vedúcemu KTT SAV. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Pre vedcov - 1. krok oznámenia o vzniku riešenia, v sekcii Na stiahnutie - Zásady SAV bod 4.3 alebo nás neváhajte kontaktovať.
 • Výška primeranej odmeny prináležiacej pôvodcovskému kolektívu je jednorazovo v minimálnej výške 750,- Eur a následne v prípade licencovania pravidelná odmena počas doby poberania príjmov z poskytnutej licencie podľa bodu 8.2 v Zásadách SAV