Služby

Táto sekcia je určená zamestnancom organizácií SAV.

Priamo  v tejto sekcii môžete vášmu zamestnávateľovi oznámiť vytvorenie vynálezu, alebo výsledku o ktorom usudzujete, že spĺňa podmienky stanovené zákonom pre niektorý z predmetov priemyselného vlastníctva (PV), alebo predpokladáte jeho možné komerčné využitie. KTT SAV je poverená v mene organizácie SAV prijímať, registrovať a ďalej spracovávať oznámenia o vzniku predmetu PV vrátane príloh. V časti „na stiahnutie“ nájdete dokumenty z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií, ako aj Zásady SAV. Odpovede na najčastejšie otázky a odkazy na databázy sa nachádzajú v časti „FAQ“. KTT SAV predstavuje pre Vás, ako aj pre organizácie SAV kontaktný/informačný bod na pôde SAV pre oblasť ochrany priemyselného vlastníctva organizácií SAV a komercializácie predmetov priemyselného vlastníctva.  

Služby KTT SAV sú pre organizácie SAV poskytované bezplatne.

Ponúkame vám služby:

v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva:

 • poskytovanie informácií v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva;
 • poradenstvo pri zabezpečovaní ochrany priemyselného vlastníctva;
 • komplexnú podporu v procese získania ochrany priemyselného vlastníctva;
 • súčinnosť pri príprave patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov;
 • komplexné sledovanie jednotlivých úkonov pri ochrane priemyselného vlastníctva (vrátane monitorovania dôležitých zákonných a iných lehôt) a prijímanie opatrení na optimálnu a efektívnu ochranu priemyselného vlastníctva;
 • manažérske služby v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva;
 • správu priemyselného vlastníctva (administratívnu pomoc pôvodcom a riaditeľom organizácií SAV);
 • sprostredkovanie patentových rešerší na stav techniky (prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR a/alebo Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR a/alebo vo vlastnej réžii);
 • interné vzdelávanie zamestnancov organizácií SAV.

v oblasti komercializácie priemyselného vlastníctva:

 • prípravu zadaní pre databázy technologických ponúk;
 • vytvorenie marketingového listu;
 • pomoc s marketingovými aktivitami;
 • analýzu trhového potenciálu predmetu PV s určením segmentov potenciálnych aplikácií;
 • identifikovanie a oslovenie potenciálnych záujemcov o nadobudnutie licencie a iniciovanie predbežných rokovaní;
 • dohovorenie B2B stretnutí;
 • rokovania o spolupráci pri využívaní predmetu PV;
 • sprostredkovanie rokovania, prípravu licenčných a iných zmlúv medzi organizáciami SAV a tretími stranami, ktorých cieľom je využívanie a finančné zhodnotenie predmetu PV;
 • spoluprácu na popularizačných článkoch;
 • spoluprácu s Referátom pre komunikáciu a médiá a ďalšími organizačnými zložkami Úradu SAV;
 • a ďalšie kroky smerom k prenosu predmetu PV do praxe, resp. k spolupráci.

Sme tu pre vás od nápadu až po realizáciu a uvedenie do praxe.