1. krok oznámenia o vzniku riešenia

Základné info

Ak ste v rámci plnenia svojich pracovných úloh z pracovnoprávneho vzťahu s organizáciou SAV vytvorili výsledok, o ktorom usudzujete alebo by ste vzhľadom na svoje skúsenosti mali predpokladať, že spĺňa podmienky stanovené zákonom pre niektorý z predmetov PV, alebo predpokladáte jeho možné komerčné využitie, ste povinný o tom bezodkladne po jeho vytvorení písomne upovedomiť zamestnávateľa.

Zamestnávateľa upovedomíte nasledovne:

1. krok oznámenia o vzniku riešenia

  • Písomne pripravíte dokument Opis predmetu priemyselného vlastníctva, v ktorom opíšete technický problém a jeho riešenie, ako aj vznik a podstatu predmetu PV dostatočne na to, aby mohol odborník daný predmet PV na základe tohto opisu uskutočniť.
  • Opis potom vytlačíte a na príslušnom mieste podpíšete. Z bezpečnostných dôvodov ho v tomto štádiu elektronicky nikam neodosielate.

2. krok oznámenia o vzniku riešenia

  • Vyplníte elektronický formulár Oznámenie vzniku predmetu priemyselných práv. Po vyplnení formulára a jeho elektronickom odoslaní systém automaticky vygeneruje text oznámenia (vo formáte RTF) a doručí ho do emailových schránok pôvodcu, riaditeľa jeho zamestnávateľa v SAV a vedúceho KTT SAV.
  • Vygenerované oznámenie, ktoré dostanete do svojej e-mailovej schránky, vytlačíte a na príslušnom mieste podpíšete.
  • Podpísané oznámenie spolu s podpísaným opisom a prílohami potom doručíte osobne/poštou do KTT SAV (Úrad SAV).
  • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte.
  Postup oznámenia vzniku predmetu priemyselných práv