Štvorodrazový rtg monochromátor pre vysokorozlišovaciu rtg difrakciu

Nový typ štvorodrazového rtg monochromátora s vysokou priepustnosťou zložky žiarenia Kα1 pre rtg analýzu v uhlovo disperznom móde s vysokým energetickým rozlíšením (vysoko rozlišovacia rtg difrakcia), ktorý okrem zložky žiarenia Kβ spoľahlivo odfiltruje aj zložku Kα2.

Štvorodrazový rtg monochromátor obsahuje dva monolitické kanálikové monochromátory z rovnakého materiálu (monokryštál germánia alebo monokryštál kremíka), ktoré sú prispôsobené na využitie dvoch rôznych difrakčných kryštalografických rovín (111) a (220), a kde druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený voči prvému monochromátoru o uhol rovný rozdielu Braggových uhlov difraktujúcich kryštalografických rovín (220) a (111).

Konkurenčné výhody

  • vyššia priepustnosť pre vysoko rozlišovaciu rtg difrakciu v porovnaní s Bartelsovým monochromátorom, a to pri efektívnom potlačení zložky Kα2 a zachovaní pôvodného smeru šírenia rtg zväzku.

Využitie technológie

  • merania vysokorozlišovacej rtg difrakcie, kde hlavnou požiadavkou je skôr vysoká výstupná intenzita rtg zväzku ako maximálne rozlíšenie. Toto je častý prípad merania nanoštruktúr pre rôzne aplikácie v (opto)elektronike, spintronike, senzoroch, biomedicíne a pod.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Zapísaný úžitkový vzor: (SK)