Back to top

KTT SAV

Naše začiatky

Kancelária pre transfer technológií Slovenskej akadémie vied“ (KTT SAV) začala svoju činnosť na pôde Technologického inštitútu Slovenskej akadémie vied v októbri 2009, prostredníctvom projektu EU „Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV“. V októbri 2011 bola KTT SAV oficiálne založená. Nakoľko od konca projektu poskytovala svoje služby nielen členom daného projektu, ale aj ostatným organizáciám SAV, bola KTT SAV v roku 2015 delimitovaná a stala sa odborom Úradu SAV. Od januára 2020 je KTT SAV referátom začleneným pod Odbor vedy a výskumu Úradu SAV.

Služby

KTT SAV poskytuje bezplatný servis vedeckým organizáciám SAV v oblasti prenosu výsledkov výskumu do praxe. Činnosti KTT SAV sa dajú zatriediť do troch skupín:

  • ochrana duševného vlastníctva
  • komercializácia duševného vlastníctva
  • propagácia duševného vlastníctva a vzdelávanie

Úspechy

KTT SAV zaznamenala od svojho vzniku v roku 2011 viacero úspechov v podobe poskytnutých licencií, výrobkov pripravených na predaj zákazníkom, resp. vzoriek vyrobených v štandardných výrobných podmienkach, udelených patentoch v zahraničí a SR, ako aj uzavretých zmluvách. Do radu úspechov patria aj ocenenia získané na veľtrhoch a výstavách, či samotné ocenenie práce KTT SAV v oblasti transferu technológií.

Spolupráca

Neoddeliteľnou súčasťou práce KTT SAV je spolupráca s jednotlivými účastníkmi, ktorí sa podieľajú na celom procese transferu technológií, čo podporuje úspešný prenos výsledkov výskumu do praxe. KTT SAV taktiež intenzívne spolupracuje s Centrom vedecko-technických informácií SR, napríklad v rámci programov ako Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK I a II), ako aj prostredníctvom združenia Národné centrum transferu technológií SR.

Súčasťou tímu KTT SAV sú:

VEDÚCI KTT SAV

Ing. Martin Gróf, PhD.
T: 02/57510 266
M: 0911 038 240
@: grof.martin@savba.sk
S: martin_grof_sk
Ing. Katarína Račková (Müllerová)
T: 02/57510 267
M: 0905 542 356
@: rackova.katarina@savba.sk
S: katarina_mullerova_sk
Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP
T: 02/57510 268
@: cizikova.andrea@savba.sk
Mgr. Natália Feriančeková
T: 02/57510 269
@: feriancekova.natalia@savba.sk
Ing. Tomáš Andrej Murajda
@: murajda.tomas@savba.sk