Úspech organizácií SAV v oblasti transferu technológií

Dňa 8. októbra 2013 sa v priestroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnila Konferencia NITT SK 2013, v rámci ktorej sa odovzdávali „Ceny za transfer technológií na Slovensku“.
Ceny boli udelené v nasledujúcich kategóriách:
  • Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
  • Najlepšie realizovaný transfer technológií
  • Prístup inovátora k realizácii transferu technológií
Je pre nás veľkým poteším, že všetky ocenenia zostali na pôde SAV.
Cieľom kategórie „Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi“ je oceniť najoriginálnejšie, najunikátnejšie a zároveň najvyužiteľnejšie výstupy vedeckovýskumnej činnosti vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Cenu v tejto kategórii získali za Biologicky degradovateľné plasty prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (Ústav polymérov SAV) a doc. Ing. Pavol Alexy, CSc. (Ústav polymérnych materiálov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave) spolu s kolektívom.
V rámci kategórie „Najlepšie realizovaný transfer“ sa posudzuje konkrétny prípad, vykazujúci známky systematického prístupu k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva zo strany centra transferu technológií alebo obdobnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie. Ocenenie patrí organizačnej jednotke verejnej vedecko-výskumnej inštitúcie zodpovednej za transfer technológií. V tejto sekcii zvíťazila Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva  SAV pri Technologickom inštitúte SAV za Bezpaládiový senzor plynov, pôvodcami ktorého sú Ing. Pavol Kunzo a Ing. Peter Lobotka, CSc. (obaja Elektrotechnický ústav SAV).
Kategória „Prístup inovátora k realizácii transferu technológií“ ocenila pôvodcu alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácii. V tejto kategórii získal cenu Dr. Ing. František Simančík (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV).
Všetkým, ktorí prispievajú k prenosu výsledkov výskumu do praxe želáme veľa úspechov.