Spôsob a zariadenie na indikáciu obhrozenia bleskom

Foto: ilustračné/unsplash.com

Riešenie je založené na analýze optických signálov spätne rozptýleného žiarenia, ktoré sú prejavom elektrického náboja. Vyvinutý systém na monitoring elektrického náboja využíva jednoduchý princíp, pri ktorom elektricky nabité čiastočky s rozmermi aspoň 100 krát menšími ako je vlnová dĺžka radarového signálu rozptyľujú elektromagnetické vlnenie so zmenenou efektivitou.

Konkurenčné výhody

  • nezávisí na externých faktoroch, ako je strih vetra, ktorý má vplyv na morfológiu častíc a mohol by tak nepriamo znemožniť správnu interpretáciu meraných dát;
  • nezávisí na morfológii vodných kvapiek a deteguje len ich elektrický náboj.

Využitie technológie

  • aplikovaná meteorológia, hlavne využitie informácií o stave elektrického náboja vodných kvapiek na indikáciu ohrozenia bleskom pre rôzne aplikácie (napr. pri prevádzke letísk).

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelené patenty: (SK) (EP) (US)