Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom

Foto: ilustračné/pixabay.com

Z teoretického hľadiska je predmetné riešenie založené na termochemickej reakcii, ktorá prebieha medzi taveninou γ-TiAl a grafitovým téglikom v priebehu indukčného tavenia. Z praktického hľadiska je dané riešenie založené na vypracovaní technologického postupu a definovaní parametrov tohto postupu, ktoré ovplyvňujú termochemickú reakciu medzi taveninou a grafitovým téglikom.

Konkurenčné výhody

  • nižšia výrobná cena produktu z dôvodu použitia grafitových téglikov, ktoré majú rádovo nižšiu obstarávaciu cenu ako tégliky z Y2O3;
  • nižšia obstarávacia cena taviacej pece v porovnaní s ISM;
  • vyššia teplota prehriatia taveniny umožňujúca lepšiu zabiehavosť pri odlievaní zložitých tenkostenných odliatkov;
  • nízka kontaminácia kyslíkom počas tavenia v porovnaní s keramickými téglikmi;
  • kontrolovateľné a reprodukovateľné legovanie uhlíkom počas tavenia a odlievania.

Využitie technológie

  • vo výrobe presných odliatkov, napr. obežných kolies turbodúchadiel spaľovacích motorov, turbínových lopatiek alebo výfukových ventilov pre spaľovacie motory.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná prihláška (CZ)
  • Udelený patent (SK)