Nový spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom

Tímu pôvodcov z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV (Ing. Juraj Lapin, DrSc.) a Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava (Ing. Tomáš Čegan, PhD., doc. Ing. Ivo Szurman, PhD. a prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.) sa podarilo súčasné nedostatky do značnej miery odstrániť novým spôsobom kontrolovaného legovania intermetalických zliatin na báze γ-TiAl uhlíkom v priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikoch.

Z teoretického hľadiska je predmetné riešenie založené na termochemickej reakcii, ktorá prebieha medzi taveninou γ-TiAl a grafitovým téglikom v priebehu indukčného tavenia. Z praktického hľadiska je dané riešenie založené na vypracovaní technologického postupu a definovaní parametrov tohto postupu, ktoré ovplyvňujú termochemickú reakciu medzi taveninou a grafitovým téglikom.

Viac si môžete prečítať v článku: Prešporský podnikateľ – Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom

FOTO: ilustračné