KTT SAV o transfere technológií na pôde SAV

Jednou z misií SAV je aj dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj, kde SAV intenzívne a efektívne spolupracuje s podnikateľským sektorom, verejným sektorom a občianskou spoločnosťou na prenose existujúcich poznatkov do praxe.

Na rozdiel od univerzít/vysokých škôl bolo prostredie SAV, vzhľadom na doterajšiu legislatívu, v možnostiach komercializácie značne limitované. Organizácie SAV mohli komercializovať výhradne prostredníctvom licencovania.

Od 1. 1. 2022 organizácie SAV zmenili právnu formu na verejné výskumné inštitúcie. Táto zmena umožňuje ďalšie spôsoby komercializácie priemyselného vlastníctva a spolupráce so súkromnou sférou. Táto zmena prinesie aj posun v oblasti transferu technológií.

Viac o činnosti KTT SAV a úskaliach komercializácie priemyselného vlastníctva v organizáciách SAV, si môžete prečítať v našom článku v Prešporskom podnikateľovi.

Foto: Katarína Gáliková

Text: KTT SAV