Magnetoelastický snímač deformácií

Foto: Peter Švec

Magnetoelastický snímač deformácií využíva špeciálny materiál – viacvrstvovú pásku/kompozit – pripravenú rýchlym ochladením taveniny so špecifickými magnetoelastickými vlastnosťami. Tento materiál spája snímané body a v spojení s cievkou umožňuje snímať zmenu ich vzájomnej polohy.

Konkurenčné výhody

  • výrazne nižšia cena v porovnaní so v súčasnosti používanými princípmi snímania;
  • odolnosť aplikácie voči vplyvom okolia (korózia, mechanické a elektromagnetické vplyvy);
  • možnosť prispôsobiť dĺžku pásky v rámci monitorovaných bodov;
  • presnosť porovnateľná s v súčasnosti používanými princípmi snímania.

Využitie technológie

  • technológie použiteľné v mnohých oblastiach vrátane stavebného inžinierstva, dopravy, geotechniky, hydrológie a mechaniky pôdy a ďalších oblastí (napr. umiestnenie budov v teréne s nestabilnými geologickými vlastnosťami).

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Udelený patent: (SK)