Výzva / Cena za transfer technológií na Slovensku (2018)

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2018, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.
Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.
Vedci môžu získať ocenenie v troch kategóriách:
  • Inovácia
  • Inovátor
  • Pracovisko transferu technológií
Nominácie je možné posielať do 31. júla 2018.
Ceny budú odovzdané počas konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 začiatkom októbra 2018.