Nový prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz

Tímu pôvodcov z Centra experimentálnej medicíny SAV (Ing. Milan Štefek, CSc., RNDr. Lucia Kováčiková, PhD. a Ing. Marta Šoltésová-Prnová, PhD.) a Univerzity Komenského v Bratislave (RNDr. Gabriela Addová, PhD. a doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.) sa podarilo vyvinúť nový farmaceuticky použiteľný prekurzor (cemtirestat disulfid) farmakologicky aktívnej látky (cemtirestat), ktorá je inhibítorom aldoketoreduktáz, najmä aldózareduktázy (AR, AKR1B1).

Samotný cemtirestat disulfid je ako inhibítor aldoketoreduktáz AKR1B1 a AKR1B10 neaktívny, ale po orálnom alebo parentálnom podaní je v tele metabolizovaný, a to prednostne v rakovinových bunkách charakterizovaných vysokým redukčným potenciálom spôsobeným zvýšeným obsahom GSH v porovnaní so zdravými bunkami, za tvorby aktívneho inhibítora aldoketoreduktáz cemtirestatu.

Nový prekurzor má využitie v oblasti liečenia rakoviny, ktorá má pôvod v chronickom zápale.

Viac si môžete prečítať v článku: Prešporský podnikateľ – Nový prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz

Foto: pixabay.com