Inštruktívny seminár pre doktorandov SAV

Dňa 30. júna 2021 sa konal Inštruktívny seminár pre doktorandov Slovenskej akadémie vied, ktorí sa zapojili do programu DoktoGrant. Doktorandov sme oslovili aj prostredníctvom Mladých vedcov SAV.

Seminára organizovaného KTT SAV sa zúčastnili doktorandi z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV, Chemického ústavu SAV, Ústavu molekulárnej biológie SAV, či Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Cieľom tohto seminára nebolo len ozrejmiť doktorandom možnosti priemyselno-právnej ochrany ich prípadného vynálezu, a s tým súvisiace pravidlá a postupy záväzné na pôde Slovenskej akadémie vied, ale predovšetkým im predstaviť KTT SAV. Našu činnosť sme im priblížili aj prostredníctvom úspešných príkladov prenosu výstupov z organizácií SAV do praxe, na ktorých sme sa podieľali.

V závere semináru prebehla živá diskusia ku konkrétnym oblastiam výskumu, ktoré jednotliví doktorandi predstavili. Myslíme si, že sa nám podarilo nadviazať s mladými vedcami prvý kontakt a veríme, že z neho vyplynú úspešné spolupráce.

V budúcnosti plánujeme upevňovať nadviazané kontakty a realizovať ďalšie semináre určené nielen pre doktorandov, ale i pre ostatných pracovníkov SAV.

Spracovali: Natália Feriančeková a Katarína Račková

Foto: Natália Feriančeková