Inštruktívny seminár pre doktorandov a výskumníkov SAV v Košiciach

Dňa 8. júla 2021 sa uskutočnil Inštruktívny seminár pre doktorandov a výskumníkov Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Hlavným cieľom našej návštevy v Košiciach a realizácie tohto stretnutia, bolo rozvíjať vzájomnú spoluprácu s ústavmi v rámci transferu technológií.

Seminára organizovaného KTT SAV sa zúčastnili doktorandi z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Ústavu geotechniky SAV, Ústavu materiálového výskumu SAV a ďalší mladí výskumní pracovníci.

Dôvodom uskutočnenia tohto seminára nebolo len ozrejmiť mladým vedcom možnosti priemyselno-právnej ochrany ich prípadného vynálezu, a s tým súvisiace pravidlá a postupy záväzné na pôde Slovenskej akadémie vied, ale predovšetkým im predstaviť KTT SAV. Našu činnosť sme im priblížili aj prostredníctvom úspešných príkladov prenosu výstupov z organizácií SAV do praxe, na ktorých sme sa podieľali.

V závere semináru prebehla prínosná diskusia ku konkrétnym oblastiam výskumu, ktoré jednotliví účastníci predstavili. Myslíme si, že sa nám podarilo nadviazať s mladými vedcami prvý kontakt a veríme, že z neho vyplynú úspešné spolupráce.

V budúcnosti plánujeme upevňovať nadviazané kontakty a realizovať ďalšie semináre určené nielen pre doktorandov, ale i pre ostatných pracovníkov SAV.

Spracovali: Natália Feriančeková a Katarína Račková

Foto: Tomáš A. Murajda